parade(dieu binh)

  • Description
    • bạn hãy điều khiển binh đoàn của bạn đi khắp năm châu trên thế giới. hãy chú ý tránh những chướng ngại vật, nó sẽ làm cho cuộc hành quân của bạn bị ngưng lại.
  • Instructions
    • sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đoàn quân của bạn
      nhân phim khoảng trắng để bắt đầu chơi

Review parade(dieu binh)
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

No Reviews to parade(dieu binh)